Pravila i Uslovi

Da biste koristili oglasnik Garderober, potrebno je da se upoznate sa ovim Pravilima i uslovima i u svemu saglasite.

Pravila i uslovi korišćenja Garderober oglasnika

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:
Kompanije Online Commerce Group, osnivača i vlasnika Garderober oglasnika, sa sedištem u ulici Stevana Sremca br. 40, 18300, Pirot, Srbija, registrovane kod Privredne komore Srbije dana 20.10.2020. sa matičnim brojem 65935961 i poreskim identifikacionim brojem (PIB) 112189015, Svakog pojedinačnog korisnika internet oglasnika Garderober (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta Garderober oglasnika na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Obaveze Ugovornih strana

O.C.G. (Online Commerce Group) se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Garderober oglasnika u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da O.C.G. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Garderober oglasnika, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane O.C.G.

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet oglasnik Garderober, u vlasništvu kompanije O.C.G., zajedno su klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019), u daljem tekstu Garderober oglasnik, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

3. Besplatne usluge

Garderober oglasnik pruža usluge klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. Polisa o fer korišćenju definiše limite po pitanju broja besplatnih objava oglasa, odnosno grupa u kojima je oglašavanje besplatno.

4. Plaćene usluge

Garderober oglasnik pruža plaćene usluge: a) promocije postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji; c) usluge promicije kompanija; d) objavljivanja velikog broja oglasa u kratkom vremenskom periodu; e) automatske obnove oglasa zarad čuvanja u sistemu; f) postavljanje oglasa u grupama gde se postavljanje plaća, definisanim u Polisi o fer korišćenju. Garderober oglasnik zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga Garderober oglasnika neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Garderober oglasnika tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Garderober oglasniku, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Garderober oglasnika. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Google-u (social login). Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Garderober oglasnika zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na KupujemProdajem), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Garderober oglasnika radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama i mobilnim aplikacijama Garderober oglasnika, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Korisnik pristaje da javno dostupni podaci iz oglasa mogu bez naknade po potrebi biti korišćeni u svrhu reklamiranja i promotivnih aktivnosti Garderober oglasnika. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Garderober oglasnika, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav oglas postavio.

6. Ograničenja prilikom korišćenja Garderober oglasnika

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Garderober oglasnika poštovati sledeća ograničenja:

* Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašava hrana, bilo za ljudsku, bilo za životinjsku upotrebu.
* Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju različite vrste korišćenih ili prerađenih ulja zbog negativnog uticaja na životnu sredinu.
* Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
* Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
* Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
* Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
* Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
* Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovinu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).
* Nije dozvoljeno postavljanje oglasa čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime i prezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).

7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na Garderober oglasniku

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na Garderober oglasnik poštovati sledeća ograničenja:

* Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati slične ili identične oglase sa različitih naloga.
* Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (naročito konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa, kao ni u ime naloga.
* Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljeno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
* Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
* Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
* Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
* Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga Garderober oglasnika. Učestalo postavljanje je definisano u Polisi o fer korišćenju.
* Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neadekvatnim kategorijama i grupama.
* Nije dozvoljeno automatizovano, odnosno softversko postavljanje oglasa bez prethodne eksplicitne dozvole O.C.G.

8. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar Garderober oglasnika

Registrovanim Korisnicima usluga, Garderober oglasnik nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar Garderober oglasnika. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

* Nije dozvoljeno koristiti Garderober oglasnik za slanje uvredljivih poruka i/ili fotografija uvredljivog sadržaja drugim Korisnicima usluga.
* Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je neželjena i/ili više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa oglasom Korisnika.
* Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na Garderober oglasniku u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
* Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

9. Pravila i uslovi za ocenjivanje korisnika na Garderober oglasniku

* Korisnika možete oceniti jedino ako ste sa njim imali obostranu razmenu poruka (obe strane su poslale po najmanje jednu sadržajnu poruku) preko sistema za razmenu poruka unutar Garderober oglasnika.
* Da biste mogli oceniti drugog korisnika, od poslednje razmene poruka sa njim ne sme proći više od 30 dana. Ako je od poslednje razmene poruka prošlo više od 30 dana, neće postojati mogućnost ocenjivanja.
* Korisnika kojeg ste jednom ocenili iz jedne razmene poruka, ne možete više oceniti iz iste razmene poruka.
* Da biste mogli istog korisnika oceniti ponovo, neophodno je da prođe punih 7 dana od poslednjeg ocenjivanja.
* Nije dozvoljeno davanje ili prikupljanje neosnovanih ocena.
* Nije dozvoljeno unošenje uvredljivog sadržaja u opis ocene ili odgovor na ocenu.
* U opis ocene ili odgovor na ocenu ne smeju se unositi lični podaci korisnika poput JMBG-a, broja lične karte, adrese stanovanja, registracionih podataka pravnog lica.

10. Trgovina između Korisnika usluga

Garderober oglasnik ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga Garderober oglasnika je na sopstveni rizik Korisnika usluga. Garderober oglasnik, niti njegov vlasnik O.C.G., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

11. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Garderober oglasniku

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrejpovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Garderober oglasniku ili razmenjenih sistemom poruka. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. O.C.G. zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane Garderober oglasnika u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa ili razmene poruka, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Garderober oglasniku.

12. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Garderober oglasnika se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Garderober oglasnika, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. Garderober oglasnik od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. O.C.G. može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, kako direktno, tako i preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na Garderober oglasnik od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-maila ili SMS-a od strane tima Garderober oglasnika u svrhu unapređenja i razvoja sajta Garderober, kao i u promotivne ili marketinške svrhe. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Garderober oglasniku. O.C.G. ne odgovara za tačnost podataka koje su na Garderober oglasnik unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

13. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Garderober oglasnika

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Garderober oglasnika, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Garderober oglasnika najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadoknadu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Garderober oglasnika. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti O.C.G. ili otežavanja rada Garderober oglasnika.

14. Isključenje odgovornosti

Garderober oglasnik isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

* U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Garderober oglasnik nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar Garderober oglasnika.
* U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Garderober oglasnik nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Garderober oglasniku.
* U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Garderober oglasnik nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
* U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Garderober oglasnik nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

15. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Garderober oglasnik nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima O.C.G. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. O.C.G. zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ovim činjenjem.

16. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Garderober oglasnika (administracijom Garderober oglasnika) korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima Garderober oglasnika, ne mora da odražava stanovište kompanije O.C.G, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Garderober oglasnika sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole O.C.G. ili njegovog ovlašćenog lica.

17. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Garderober oglasnika se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti oja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Garderober oglasnika, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

18. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, O.C.G. zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Garderober oglasnika, te da uskrati pristup Garderober oglasniku korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

24.08.2022. godine
Pirot, Srbija

Da li imate još pitanja? Kontakt
Želite li da objavite oglas? Kreirajte nalog
Ne-prijavljeni korisnici
Zdravo wave
Dobrodošli! Prijavite se ili Registrujte